עיריית ירושלים
מנהל תכנון ותשתיות
המחלקה לתכנון העיר
כתב התנגדות לתכנית בניין עיר
   
 
*מספר תכנית
 
 
  פרטי המתנגד  
 
זהות המתנגד
*סוג הזהות *מספר הזהות שם התאגיד / הגוף
תואר שם פרטי שם משפחה

כתובת המתנגד
*יישוב שכונה רחוב
*מספר בית דירה ת.ד
*טלפון עיקרי טלפון נוסף *דואר אלקטרוני
 
כתובת למשלוח דואר מיקוד
  פרטי בא כח המתנגד  
 
מספר זהות שם
 
תואר דואר אלקטרוני
טלפון בבית טלפון נייד
כתובת למשלוח תשובה מיקוד
  נתונים  
 
* מיקום דירתך ביחס לתכנית המופקדת
  *נימוקי ההתנגדות  
 
     
תצהיר עו"ד לכתב התנגדות

תצהיר עו"ד
 

מחלקת תכנון העיר, ככר ספרא 1 קומה 4.
טלפון: 02-6297210/6296811