עיריית ירושלים
האגף לרישוי ופיקוח
המחלקה לרישוי בניה
בכבוד רב,
עיריית ירושלים
כתב התנגדות לבקשה להיתר בנייה
   
 
*תיק מספר
 
     
 
  פרטי המתנגד  
 
זהות המתנגד
*סוג הזהות *מספר הזהות שם התאגיד / הגוף
תואר שם פרטי שם משפחה

כתובת המתנגד
*יישוב שכונה רחוב
*מספר בית דירה ת.ד
*טלפון עיקרי טלפון נוסף *דואר אלקטרוני
 
כתובת מלאה למשלוח דואר, כולל עיר ומיקוד מיקוד
  פרטי בא כח המתנגד  
 
מספר זהות שם
 
תואר דואר אלקטרוני
טלפון בבית טלפון נייד
כתובת למשלוח תשובה מיקוד
 
     
  נתונים  
 
א. ציין את מרחק דירת המתנגד ואת מיקומה ביחס לבנייה המבוקשת
ב. * סטאטוס דירת המתנגד בבעלות המתנגד בשכירות בדמי מפתח בחכירה
  נימוקי ההתנגדות  
 
* לתשומת לבך, בכל הליך של בנייה יתכן ויהיה מטרד זמני, מטרד זה אינו יכול להיות מניעה לאישור בניה!
     

מחלקת רישוי בניה, ככר ספרא 1 קומה 4.
טלפון 02-6298033, דוא"ל: YKRUHAMA@jerusalem.muni.il